EVALUARE DE RISC LA SECURITATE FIZICA

EVALUARE DE RISC LA SECURITATE FIZICA

Evaluarea se efectueaza de catre specialistii nostrii autorizati si inregistrati in Registrul National de Evaluare a Riscului la Securitatea Fizica pentru servicii de evaluare a riscului, conform Legii 333/2003, H.G.301/2012 si Instructiunii nr.9/2013, document publicat in Monitorul Oficial nr.164 din 27 martie 2013, emitent: Ministerul Afacerilor Interne.

 

In conformitate cu H.G.301/2012 art.2 (alin.1), unitatile indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori asociere, modul de detinere a bunurilor ori valorilor, trebuie sa adopte masuri de securitate in formele prevazute de lege, completate cu masuri procedurale. Adoptarea masurilor de securitate se realizeaza in conformitate cu analiza de risc efectuata de unitate, prin structuri de specialitate sau prin experti abilitati, care detin competente profesionale dobandite pentru ocupatia de evaluator de risc la securitatea fizica.

 

Analiza de risc la securitatea fizica, se materializeaza prin documentatia intocmita in cadrul procesului standardizat de management al riscului, prin care se determina in mod dinamic, masurile necesare si aplicabile pentru incadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile.

 

Procesul de efectuare a analizei de risc incepe dupa semnarea unui angajament de confidentialitate cu beneficiarul si dupa semnarea contractului de prestari de servicii dintre beneficiar si prestator.

 

EFECTUAREA ANALIZEI DE RISC IMPLICA PARCURGEREA URMATOARELOR ETAPE:

                   definirea  parametrilor  interni  si  externi  care genereaza  si/sau  modifica  riscurile  la securitatea fizica a unitatii.

                   stabilirea metodei si a instrumentelor de lucru; identificarea  tuturor  riscurilor la securitatea fizica, a zonelor de impact, a evenimentelor si cauzelor riscului, precum si a potentialelor consecinte;

                   analizarea riscurilor la securitatea fizica;

                   estimarea riscurilor unitatii beneficiare;

                   intocmirea raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica.

 

Documentatia se inregistreaza la unitatea beneficiara dupa asumarea de catre conducatorul acesteia, urmand ca in termen de 60 de zile sa se realizeze implementarea masurilor stabilite.

 

Analiza de risc se efectueaza inaintea instituirii masurilor de securitate si se revizuieste in una dintre urmatoarele siruatii:

                   cel putin odata la 3 ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni si externi care genereaza si/sau modifica riscurile la securitatea fizica;

                   in cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securiate la unitatea respectiva;

                   in cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, functionale sau a obiectului de activitate al unitatii.

 

Amenintarile la adresa securitatii fizice a unitatilor care pun in pericol viata, integritatea corporala sau libertatea persoanelor, sunt tratate cu prioritate, indiferent de importanta bunurilor sau a valorilor ce pot fi afectate la producerea unui incident de securitate.

 

Analiza de risc efectuata in mod corespunzator creeaza si protejeaza valoarea organizatiei astfel:

                   analiza de risc la securitatea fizica constitue fundamentul adoptarii masurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor si valorilor prevazute de lege, transpuse in planul de paza si proiectul sistemului de securizare electronic;

                   evaluarea riscurilor este o abordare rationala si ordonata, reprezentand o solutie a identificarii problemelor de securitate prin determinarea probabilitatii de producere a riscurilor;

                   poate fi si o metoda de estimare a pierderilor asteptate in cazul aparitiei unui eveniment nedorit.

 

Ca urmare se aleg:

                   masuri de securitate: intarziere, descurajare, detectare, raspuns de urgenta, interventie, raspuns de restaurare, proceduri;

                   mijloace de aplicare: stabilire zone functionale, subsisteme de detectare si alarmare la efractie, subsisteme de control al accesului, subsisteme de televiziune cu circuit inchis, elemente certificate de protectie mecanofizica, dispozitive de paza, monitorizare si interventie, etc.

 

DOCUMENTATIA PRIVIND ANALIZA DE RISC CUPRINDE:

                   nominalizarea unitatii, obiectul de activitate al acesteia si scopul evaluarii;

                   amplasarea geografica a unitatii, vecinatati, cai de acces, alti factori externi cu impact asupra activitatii unitatii;

                   cadrul organizational intern, politici si responsabilitati privind securitatea fizica a unitatii beneficiare;

                   sursele de risc la securitatea fizica , zonele de impact, evenimentele produse si cauzele riscurilor identificate pentru unitatea evaluata, precum si potentialele consecinte asupra persoanelor si activitatii;

                   analizarea riscurilor identificate;

                   estimarea riscurilor la securitatea fizica;

                   stabilirea cerintelor, masurilor si mecanismelor de securitate pentru sistemul ce urmeaza a fi implementat, de ordin structural, tehnic si operational;

                   estimarea costurilor de securitate, in functie de masurile de securitate propuse si nivelul de risc asumat;

                   concluziile raportului, in care se propun una sau mai multe optiuni de tratare a riscurilor in vederea incadrarii in domeniul acceptabil al riscului de securitate fizica, mentionand concret dimensionarea dispozitivului de paza, zonele sau punctele controlate prin mijloace electronice de supraveghere video, efractie, control acces si alarmare, elementele de protectie mecanofizica si alte masuri.

 

Pentru categoriile de unitati care au definite cerinte minimale in normele metodologice de aplicare a Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, aprobate prin H.G. 301/2012, cu exceptia infrastructurilor critice, valoarea si cuantificarea gradului de risc asociat unitatii se face prin determinarea unei valori numerice atasate obiectivului evaluat, sens in care se utilizeaza grila corespunzatoare obiectului de activitate, dintre cele prevazute in Instructiunile nr. 9 din 01.02.2013, anexele 1-11, document publicat in M.O.nr.164 din 27 martie 2013, emitent: M.A.I.

 

In cazul unitatilor pentru care nu au fost definite cerinte minimale specifice, analizele de risc la securitate fizica se elaboreaza similar, prin aplicarea grilei generale prevazute in anexa 12.

 

GRILA DE EVALUARE A NIVELULUI DE SECURITATE CUPRINDE 4 CATEGORII DE CRITERII DE ANALIZA

                   criterii specifice obiectivului, prin care se evalueaza elementele de amplasare zonala si locala, cu o pondere de 25%;

                   criterii de securitate, prin care se evalueaza masurile de securitate implementate sau care urmeaza a fi implementate, cu o pondere de 65%;

                   criterii functionale, prin care se evalueaza elemenete privitoare la desfasurarea activitatii unitatii evaluate, cu o pondere de 10%;

                   alte criterii, nenominalizate in grila, prin care se asigura evaluarea altor elemente cu impact asupra riscurilor de securitate, identificate sau propuse de evaluator, grupate in categorii cu impact de crestere, respectiv diminuare a riscurilor.

 

Pentru evaluarea nivelului de securitate fizica a unei unitati, sunt stabilite doua domenii ale riscului de securitate fizica, respectiv:

                   riscul de securitate acceptabil – asociat riscurilor de securitate cu valori estimate sub pragul critic de 60% din totalul criteriilor grilei de evaluare a unitatii analizate;

                   riscul de securitate inacceptabil – asociat riscurilor de securitate cu valori egale sau peste pragul critic de 60% din totalul criteriilor grilei de evaluare a unitatii analizate.

 

 Se considera ca sunt indeplinite cerintele legale de securitate fizica pentru o unitate, atunci  cand riscul evaluat se incadreaza in domeniul riscului de securitate acceptabil

 

Scopul final al analizei de risc este de a gasi un echilibru economic intre impactul riscului asupra organizatiei si costurile de punere in aplicare a masurilor de prevenire si protectie

 

Va garantam o analiza de risc efectuata in mod corespunzator si care:

                   va arata nivelul actual de securitate din organizatie;

                   va evidentia zonele cu potential periculos de producere a evenimentelor nedorite;

                   va aduce argumente pentru crearea, dezvoltarea si implementarea masurilor de securitate.