Legea nr. 333 din 2003, republicata si actualizata 2014

Legea nr. 333 din 2003, republicata si actualizata 2014

CAPITOLUL I Dispozitii generale

Art. 1. 1

(1) Paza si protectia sunt activitati desfasurate prin forte si mijloace specifice, in scopul asigurarii sigurantei obiectivelor, bunurilor si valorilor impotriva oricaror actiuni ilicite care lezeaza dreptul de proprietate, existenta materiala a acestora, precum si a protejarii persoanelor impotriva oricaror acte ostile care le pot periclita viata, integritatea fizica sau sanatatea.

(2) Paza si protectia se realizeaza prin forte si mijloace militare sau civile, de catre institutiile specializate ale autoritatilor administratiei publice, sau in regim privat, de catre proprietarii sau detinatorii obiectivelor, bunurilor sau valorilor, precum si de catre societatile specializate de paza si protectie.

Aplicare Art. 1.

Art. 2. 3

(1) 1 Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, regiile autonome, companiile si societatile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de natura capitalului social, precum si alte organizatii care detin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite in prezenta lege unitati, sunt obligate sa asigure paza acestora.

(2) Persoanele fizice pot apela pentru protectia personala la serviciile unor societati specializate de paza si protectie, in conditiile prezentei legi.

Aplicare Art. 2.

Art. 3. 2

(1) 1 In functie de importanta, specificul si valoarea bunurilor pe care le detin, conducatorii unitatilor prevazute la art. 2 alin. (1), cu sprijinul de specialitate al politiei, pentru sistemele civile de paza, sau al jandarmeriei, pentru cele militare, stabilesc modalitati concrete de organizare si de executare a pazei, dupa caz, cu efective de jandarmi, paza cu politisti locali, paza proprie sau paza prin societati specializate.

(2) Unitatile grupate pe un anumit spatiu pot organiza, cu avizul politiei, paza in comun cu politisti locali, paza proprie sau prin societatile specializate de paza. Conducatorii acestor unitati stabilesc forma de paza, obligatiile si raspunderile fiecarui beneficiar, inclusiv cele privind intocmirea planului de paza.

(3) 3 La unitatile unde nu este posibila realizarea unui sistem de paza organizat, conducatorii acestora sunt obligati sa execute imprejmuiri, grilaje, obloane, incuietori sigure, iluminat de securitate, sisteme de alarma sau alte asemenea mijloace necesare asigurarii pazei si integritatii bunurilor.

(4) Protectia demnitarilor romani si a celor straini pe timpul sederii in Romania, a familiilor acestora, paza sediilor de lucru si a resedintelor acestora se asigura de Serviciul de Protectie si Paza, conform atributiilor prevazute in legea speciala de organizare si functionare a acestuia.

(5) Protectia magistratilor, a politistilor si jandarmilor, precum si a membrilor de familie ai acestora, in cazurile in care viata, integritatea corporala sau avutul acestor persoane sunt supuse unor amenintari, se asigura de Ministerul Afacerilor Interne, potrivit legii.

Aplicare Art. 3.

Art. 4.

Raspunderea pentru luarea masurilor de asigurare a pazei bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu revine conducatorilor unitatilor prevazute la art. 2 alin. (1).

Art. 5. 6

(1) Paza se organizeaza si se efectueaza potrivit planului de paza, intocmit de unitatea ale carei bunuri sau valori se pazesc, cu avizul de specialitate al politiei. Acest aviz este obligatoriu pentru fiecare caz de modificare a planului de paza.

(2) Pentru unitatile la care paza se asigura cu efective de jandarmi, avizul politiei nu este obligatoriu.

(3) Prin planul de paza se stabilesc in principal: caracteristicile obiectivului pazit, in zona respectiva, numarul de posturi si amplasarea acestora, necesarul de personal pentru paza, amenajarile, instalatiile si mijloacele tehnice de paza si de alarmare, consemnul posturilor, legatura si cooperarea cu alte organe cu atributii de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor si persoanelor si modul de actiune in diferite situatii. De asemenea, vor fi prevazute si regulile de acces, potrivit dispozitiilor conducatorului unitatii, precum si documentele specifice serviciului de paza.

(4) In cazul unitatilor in care paza se asigura cu efective ale jandarmeriei, ale societatilor specializate de paza si protectie, ale politistilor locali sau combinat, intocmirea planului de paza se face de catre conducatorii unitatilor beneficiare impreuna cu comandantii/sefii acestor efective.

(5) Documentele specifice necesare executarii si evidentei serviciului de paza, cu exceptia celui executat cu efective de jandarmi, si modelele acestora se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

Aplicare Art. 5.


CAPITOLUL II Formele de paza

SECTIUNEA 1 2 Paza cu efective de jandarmi

Aplicare SECTIUNEA 1

Art. 6.

(1) Paza obiectivelor de importanta deosebita pentru apararea tarii, activitatea statului, economie, stiinta, cultura si arta, ale unor institutii din domeniul financiar-bancar, a localurilor misiunilor diplomatice sau ale unor agentii si reprezentante economice straine, a sediilor unor organizatii internationale, precum si a transporturilor valorilor deosebite sau speciale se asigura cu efective de jandarmi.

(2) Paza cu efective de jandarmi se poate asigura si la sediile unor organisme internationale care desfasoara activitati pe teritoriul tarii, la cererea expresa a acestora, adresata Guvernului Romaniei.

(3) Unitatile bugetare si sediile misiunilor diplomatice, precum si unitatile de interes strategic care detin instalatii ori obiective de o deosebita importanta nationala, beneficiare de paza cu efective de jandarmi, care sunt exceptate de la plata, se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

(4) Obiectivele de importanta deosebita care nu sunt asigurate cu paza militara in timp de pace si se iau in paza, la mobilizare, de catre Jandarmeria Romana se stabilesc, din timp de pace, prin hotarare a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii si se aproba, la declararea mobilizarii, prin hotarare a Guvernului.

(5) Obiectivele si valorile prevazute la alin. (1) si (2), precum si personalul, mijloacele materiale si financiare necesare asigurarii pazei cu efective de jandarmi se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

(6) La solicitarea persoanelor fizice sau juridice, in situatii care nu sufera amanare, la propunerea comandantului Jandarmeriei Romane, ministrul afacerilor interne poate aproba asigurarea temporara a pazei cu efective de jandarmi a unor obiective, bunuri, valori si transporturi speciale, altele decat cele prevazute la alin. (1) si (2).

(7) Prin situatii care nu sufera amanare se intelege starile de fapt caracterizate prin tensiuni interne, acte de dezordine si tulburarea grava a ordinii publice, dezastre, furturi frecvente din proprietatea publica sau privata, care impun luarea de indata sub paza cu efective de jandarmi a unor obiective, amplasamente, suprafete de teren, altele decat cele prevazute la alin. (1) si (2), precum si situatiile in care organele de stat cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, in caz de pericol iminent, solicita expres aceasta interventie.

(8) Paza cu efective de jandarmi, aprobata in conditiile alin. (6), se ridica dupa incetarea situatiei deosebite care a impus instituirea acesteia.

(9) Ridicarea pazei cu efective de jandarmi se realizeaza, de regula, prin hotarare a Guvernului, in cazurile prevazute la alin. (1) si (2), respectiv prin ordin al ministrului afacerilor interne, la propunerea comandantului Jandarmeriei Romane, in toate situatiile in care beneficiarii pazei, indiferent de modalitatea prin care a fost instituita aceasta, nu respecta obligatiile prevazute de lege sau cele contractuale, refuza incheierea ori reactualizarea contractului.

(10) Ridicarea pazei de la obiectivele asigurate cu efective de jandarmi se poate face in termen de 60 de zile de la atentionarea in scris a conducatorilor acestora, prin ordin al ministrului afacerilor interne, la propunerea comandantului Jandarmeriei Romane.

(11) In situatia in care unitatile carora li s-a prevazut prin acte normative asigurarea pazei cu efective de jandarmi isi schimba, isi restrang sau isi inceteaza activitatea ori renunta la aceasta forma de paza, prin hotarare a Guvernului de ridicare a pazei, se vor stabili si modalitatile de redistribuire a efectivelor disponibilizate si a alocatiilor bugetare aprobate in acest sens.

(12) Instalarea pazei se va face numai dupa asigurarea de catre beneficiarul serviciului de paza a conditiilor stabilite prin contractul incheiat cu unitatea de jandarmi si prin planul de paza intocmit.

Art. 7.

(1) Unitatile care beneficiaza de paza cu efective de jandarmi incheie contracte de prestari de servicii cu unitatile de jandarmi, la nivelul esalonului care are organ financiar propriu.

(2) Serviciul de paza cu efective de jandarmi se efectueaza contra cost, pe baza tarifelor stabilite de Ministerul Afacerilor Interne, potrivit legii.

(3) Serviciul de paza se poate efectua si in conditiile in care, in contrapartida, beneficiarul prestarilor de servicii ofera, la randul sau, bunuri sau servicii, daca acestea sunt necesare Jandarmeriei Romane.

(4) Conditiile efectuarii serviciului de paza, conform alin. (3), se stabilesc prin hotarare a Guvernului, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

(5) Veniturile realizate din paza si prestarea altor servicii, organizate si executate, potrivit legii, de unitatile de jandarmi se retin integral de catre acestea ca venituri extrabugetare cu titlu permanent, care vor fi utilizate pentru acoperirea unor cheltuieli curente si de capital.

Art. 8.

(1) Paza cu efective de jandarmi se organizeaza si se executa potrivit planului de paza, cu respectarea prevederilor art. 5.

(2) Efectivele de jandarmi care asigura paza la obiective cu grad sporit de dificultate vor beneficia de aceleasi sporuri pentru conditii periculoase, vatamatoare sau grele de munca, dupa caz, ca si personalul din obiectivul respectiv.

Art. 9.

In unitatile unde, concomitent cu paza asigurata cu efective de jandarmi, functioneaza si paza proprie, cu politisti locali sau prin societati specializate de paza si protectie, acestea se vor integra, din punct de vedere operativ, in sistemul unic de paza realizat si condus de catre jandarmerie.

SECTIUNEA a 2-a Paza cu politisti locali si paza proprie

Art. 10. 1

Paza bunurilor si a valorilor detinute de persoane fizice sau juridice se poate asigura, in conditiile legii, si prin Corpul gardienilor publici*), conform Legii nr. 26/1993 privind infiintarea, organizarea si functionarea Corpului gardienilor publici.

*) Corpul gardienilor publici, reglementat prin Legea nr. 26/1993, s-a reorganizat succesiv in Politia Comunitara prin Legea nr. 371/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare, iar aceasta in politia locala prin Legea politiei locale nr. 155/2010, cu modificarile ulterioare.

Aplicare Art. 10.

 Art. 11.

Paza proprie se organizeaza in raport cu natura obiectivelor, a bunurilor si valorilor ce urmeaza a fi pazite, cu amplasarea, intinderea si vulnerabilitatea pe care le prezinta unele unitati si locuri din incinta acestora, cu numarul de schimburi in care se desfasoara activitatea, punctele de acces si cu alte criterii specifice.

Art. 12. 1

(1) Paza proprie se realizeaza cu personal calificat, angajat al unitatii beneficiare, conform legii.

(2) In functie de numarul personalului de paza, conducerea unitatii va numi un sef de serviciu sau un imputernicit care sa asigure selectia, incadrarea, echiparea, dotarea cu armament si mijloace de protectie, precum si pentru instruirea, planificarea si controlul acestuia.

(3) La unitatile unde numarul posturilor de paza este de peste 20, structura de conducere necesara este formata din seful serviciului de paza si seful de tura.

(4) La celelalte unitati unde numarul de paznici este sub 20, activitatile specifice de paza se indeplinesc de catre un imputernicit al conducerii unitatii.

(5) Seful serviciului de paza sau imputernicitul cu paza se subordoneaza direct conducerii unitatii si stabileste impreuna cu aceasta masurile cele mai eficiente de paza.

Aplicare Art. 12.

Art. 13. 2

(1) Personalul de paza proprie se compune din paznici, portari, controlori de acces sau alte persoane stabilite de conducerea unitatii, din persoanele desemnate sa asigure instruirea, controlul si coordonarea activitatii de paza. Se asimileaza personalului de paza si persoanele care cumuleaza atributiile de paza cu alte atributii de serviciu.

(2) Personalul din paza proprie se doteaza cu uniforme, echipament de protectie si insemne distinctive, pe care le poarta pe timpul executarii serviciului.

Aplicare Art. 13.

Art. 14.

(1) Cu avizul politiei, personalul din paza proprie a unitatilor poate fi dotat cu arme de foc, bastoane din cauciuc sau tip tomfe, sprayuri lacrimogene si alte mijloace, in raport cu importanta obiectivelor, a bunurilor si valorilor pazite.

(2) La unitatile unde functioneaza paza proprie si paza cu efective de jandarmi, dotarea cu arme de foc, avizarea, instruirea si controlul personalului de paza se efectueaza de catre unitatea de jandarmi care coordoneaza sistemul unic de paza.

SECTIUNEA a 3-a 1 Paza in mediul rural

Aplicare SECTIUNEA a 3-a

Art. 15.

Unitatile situate pe teritoriul localitatilor rurale isi organizeaza paza conform prevederilor prezentei legi.

Art. 16.

Persoanele fizice sau juridice care detin, cu orice titlu, terenuri agricole isi pot organiza, in asociere sau individual, paza de camp, prin una dintre formele de paza prevazute de lege.

Art. 17.

Paza cailor ferate, a padurilor, a terenurilor forestiere, a fondurilor de vanatoare si de pescuit, a conductelor pentru transportul hidrocarburilor si al produselor petroliere, a sistemelor de irigatii, a retelelor telefonice si de transport al energiei electrice se asigura de catre operatorii economici de profil, in formele prevazute de lege.

Art. 18.

(1) In localitatile rurale se organizeaza paza comunala.

(2) Primarul este obligat sa ia masuri pentru a asigura paza bunurilor publice si ale cetatenilor si raspunde pentru intocmirea planului de paza a comunei.

(3) Intocmirea planului de paza, instruirea si controlul personalului de paza din localitatile rurale se efectueaza de catre organele locale de politie sau de structurile implicate in activitatea de paza.

(4) Modalitatile de efectuare a pazei in mediul rural se stabilesc prin hotarare a consiliului local, dupa consultarea prealabila a locuitorilor, in formele prevazute de lege.

(5) Plata serviciilor de paza in mediul rural, precum si procurarea de echipamente de protectie, insemne si mijloace de aparare sau utilitare, necesare bunei executari a serviciului de paza, se asigura din bugetul local. Pentru plata serviciilor de paza, consiliile locale pot institui taxe speciale, conform legii.


SECTIUNEA a 4-a 2 Paza si protectia prin societati specializate

Aplicare SECTIUNEA a 4-a

Art. 19.

(1) Societatile specializate de paza si protectie sunt societati reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, private care se constituie si functioneaza potrivit legislatiei comerciale si prevederilor prezentei legi, avand ca obiect de activitate paza obiectivelor, bunurilor sau valorilor, paza transporturilor de bunuri si valori, in conditii de maxima siguranta a acestora, precum si protectia persoanelor.

(2) 1 Societatile specializate de paza si protectie functioneaza in baza licentei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Romane, cu avizul prealabil al Serviciului Roman de Informatii, pentru cel putin unul dintre obiectele de activitate prevazute la alin. (4), care poate fi reinnoita la fiecare 3 ani. Retragerea avizului prealabil al Serviciului Roman de Informatii poate constitui temei pentru anularea licentei de functionare.

(3) Pentru obtinerea licentei de functionare este necesara intrunirea urmatoarelor conditii:

a) prezentarea regulamentului de organizare si functionare a societatii;

b) prezentarea listei cu mijloacele materiale, tehnice, de transport, de comunicatii, cu mijloacele audiovideo, aparatura de recunoastere si identificare, sistemele de alarma impotriva efractiei, sistemele de cronometrare si numarare, cu centrele de supraveghere si dispeceratele, tehnica de calcul si softul utilizat, cu armamentul si alte mijloace tehnice care vor face parte din dotarea societatii, in functie de obiectul de activitate;

c) prezentarea dovezilor de inregistrare cu denumirea societatii si a insemnelor distinctive inregistrate la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci;

d) prezentarea notificarii prin care se incunostinteaza consiliul judetean sau, dupa caz, Consiliul General al Municipiului Bucuresti despre faptul ca societatea va avea sediul social in zona de responsabilitate a acestora;

e) prezentarea dovezii de achitare a taxei pentru obtinerea licentei de functionare;

f) prezentarea atestatului profesional pentru persoanele care executa activitati de paza si protectie.

(4) Societatile specializate de paza si protectie pot avea unul sau mai multe dintre urmatoarele obiecte de activitate:

a) servicii de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor, precum si servicii de consultanta in domeniu;

b) servicii de paza a transporturilor de bunuri si valori, precum si servicii de consultanta in domeniu;

c) servicii de protectie personala specializata, denumita garda de corp, si servicii de consultanta in domeniu.

(5) Prin servicii de paza se intelege:

a) paza proprietatii impotriva accesului neautorizat sau a ocuparii abuzive;

b) paza proprietatii impotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum si a altor actiuni producatoare de pagube materiale;

c) detectarea substantelor, armelor, explozibililor sau a materialelor de orice natura care pot provoca o paguba;

d) paza proprietatii intelectuale;

e) paza mediului inconjurator;

f) furnizarea catre autoritatile competente a informatiilor legate de incidentele aparute in timpul activitatii de paza.

(6) Prin servicii de paza a transporturilor de bunuri si valori se intelege:

a) organizarea si asigurarea pazei transportului terestru, pe apa sau aerian al unor bunuri de importanta deosebita, valori sau al oricarui alt obiect pe care beneficiarul serviciului il denumeste astfel;

b) organizarea si asigurarea pazei transportului unor date si informatii, indiferent de suportul pe care acestea se afla si de modalitatea aleasa pentru transmitere;

c) organizarea si asigurarea, potrivit legislatiei in vigoare, a protejarii mijloacelor de comunicatii;

d) organizarea si asigurarea transportului pentru persoanele care solicita sa fie transportate in conditii de maxima siguranta;

e) furnizarea catre autoritatile competente a datelor despre incidentele aparute in timpul activitatii de transport.

(7) Prin serviciu de protectie specializata a persoanei - garda de corp - se intelege:

a) protejarea vietii si integritatii corporale a persoanei aflate sub protectie;

b) protejarea persoanei aflate sub protectie impotriva hartuirii, pedepsita de lege;

c) protejarea persoanei aflate sub protectie in timpul transportului;

d) furnizarea catre autoritatile competente a informatiilor legate de incidentele aparute in timpul activitatii de protectie.

(8) Prin serviciu de consultanta se intelege:

a) asistenta cu privire la activitatile care fac obiectul prevederilor alin. (5)-(7);

b) intocmirea de analize, evaluari si rapoarte asupra riscurilor la adresa securitatii persoanei, proprietatii sau mediului.

(9) Conducatorul societatii specializate de paza si protectie trebuie sa obtina avizul inspectoratului de politie judetean sau al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz, in a carei raza teritoriala isi are sediul societatea respectiva.

(10) Unitatea de politie competenta poate acorda avizul persoanei prevazute la alin. (9), care are cetatenie romana sau cetatenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spatiului Economic European, a implinit varsta de 21 de ani, poseda pregatire corespunzatoare atributiilor ce ii revin, este cunoscuta ca avand o buna conduita cetateneasca si nu a suferit condamnari pentru infractiuni savarsite cu intentie.

 Art. 20.

(1) Personalului din societatile specializate de paza si protectie ii este interzis sa culeaga date si informatii.

(2) In situatia in care intra in posesia unor date si informatii care vizeaza siguranta nationala, personalul mentionat la alin. (1) are obligatia sa informeze, de indata, autoritatile competente cu atributii in domeniul sigurantei nationale.

Art. 21.

(1) Conducatorii societatilor specializate de paza si protectie sunt obligati sa asigure respectarea prevederilor legale si a regulamentelor proprii in organizarea si functionarea acestei forme de paza, in angajarea, pregatirea si controlul personalului, portul uniformei si al insemnelor distinctive, precum si in dotarea cu mijloace de interventie si aparare individuala, conform legii.

(2) Plata serviciilor de paza si protectie prestate de catre societatile specializate se face pe baza contractelor incheiate cu beneficiarii.

(3) Societatile specializate de paza si protectie au obligatia de a pastra evidenta contractelor in registre speciale.

(4) Societatile specializate de paza si protectie nu pot adopta insemne, uniforme, legitimatii, accesorii de echipament sau denumiri identice, asemanatoare sau de natura sa conduca la confuzii intre acestea, precum si cu cele ale autoritatilor publice ori ale organismelor internationale la care Romania este parte.

(5) Modelul echipamentului personalului de paza si protectie se stabileste prin hotarare a Guvernului si se inscriptioneaza cu denumirea si sigla societatii, aprobate cu ocazia acordarii licentei. Pe autovehiculele din dotarea societatilor specializate se inscriptioneaza numai denumirea, sigla, obiectul de activitate pentru care s-a emis licenta de catre politie si numerele de telefon ale societatii. Montarea si folosirea de mijloace de semnalizare luminoasa sau acustica pe autovehiculele societatilor de paza si protectie sunt interzise.

(6) Societatile specializate de paza si protectie se pot asocia cu societati sau firme straine de profil, cu respectarea prevederilor legii.

SECTIUNEA a 5-a Garda de corp

Art. 22.

(1) Garda de corp se asigura de catre societatile specializate de paza si protectie care au primit licenta in acest scop, numai prin personal special atestat.

(2) Persoanele fizice pot angaja garda de corp numai pe baza de contract incheiat cu societatile specializate de paza si protectie prevazute la alin. (1).

Art. 23.

Personalul care executa serviciul de garda de corp este obligat ca in activitatile desfasurate sa respecte legile in vigoare si sa nu lezeze in vreun fel drepturile si libertatile cetatenilor.

CAPITOLUL III 1 Paza transporturilor bunurilor si valorilor, precum si a transporturilor cu caracter special

Aplicare CAPITOLUL III

Art. 24.

(1) Paza transporturilor bunurilor si valorilor, constand in sume de bani, titluri de credite, cecuri sau alte inscrisuri de valoare, metale si pietre pretioase, se asigura cu mijloace de transport anume destinate si se realizeaza, dupa caz, cu jandarmi, personal propriu sau al unei societatispecializate de paza si protectie, inarmati cu arme de foc, in conditiile legii.

(2) Paza transporturilor produselor cu caracter special, care constau in: arme, munitii, tehnica de lupta, materii explozive, stupefiante, substante toxice, materiale nucleare sau alte materii radioactive ori alte materii sau substante periculoase, se efectueaza cu mijloace de transport anume destinate si se asigura cu efective de jandarmi, cu exceptia celor organizate si executate cu efective ale Ministerului Apararii Nationale.

(3) Paza transporturilor bunurilor si valorilor sau a produselor cu caracter special, aflate in tranzit pe teritoriul Romaniei, pe calea ferata ori rutiera, se asigura cu efective de jandarmi.

Art. 25.

(1) Paza transporturilor de bunuri si valori sau a celor cu caracter special se organizeaza si se executa potrivit prevederilor planului de paza, intocmit de unitatea ale carei bunuri sau valori se transporta impreuna cu unitatea prestatoare, cu avizul politiei, care este obligatoriu si in cazul modificarii acestuia. Acest aviz nu este necesar in cazul unitatilor la care paza transportului se asigura cu efective de jandarmi sau cu cele apartinand unor institutii cu atributii in domeniul apararii si sigurantei nationale.

(2) Prin planul de paza se stabilesc in principal: bunurile si valorile de transportat, conditiile de mediu adecvate naturii bunurilor si valorilor care se transporta, situatia operativa, durata transportului, mijloacele de transport folosite, variantele de transport, dispozitivul de paza, consemnul general si particular pentru personalul implicat, dotarea cu mijloace tehnice si de autoaparare, modul de actiune in diferite situatii, potrivit reglementarilor legale in vigoare.

(3) De regula, transporturile de bunuri sau valori ori transporturile produselor cu caracter special se efectueaza pe timp de zi.

(4) Indiferent de natura transportului, paza acestuia se va asigura de cel putin o persoana inarmata, in cadrul localitatii, si de minimum doua, in afara acesteia.

(5) Efectivele necesare pazei transporturilor bunurilor si valorilor, precum si a celor speciale, prevazute la art. 24, se stabilesc de comun acord, de catre conducatorul unitatii care asigura efectivele de paza si cel al unitatii beneficiare, prin planul de paza si prin contract.

(6) Pentru efectivele care asigura paza transporturilor bunurilor si valorilor, inclusiv a celor cu caracter special prevazute la art. 24 alin. (2), beneficiarii vor asigura, dupa caz, conditii corespunzatoare pentru executarea serviciului, astfel:

a) compartiment de serviciu sau vagoane tip corp de garda, pentru transportul pe calea ferata;

b) autovehicule blindate, semiblindate sau special amenajate, pentru transportul valorilor sau produselor speciale, precum si pentru echipajele care asigura paza acestora;

c) compartimente special amenajate sau rezervate, pentru transporturi navale sau aeriene.

(7) Bunurile si valorile prevazute la art. 24 se asigura la o societate de asigurari de catre beneficiarul contractului de transport ori de catre transportator, dupa caz, potrivit intelegerii dintre parti.

Art. 26.

(1) Mijloacele auto destinate transportului bunurilor si valorilor sau celui cu caracter special, prevazute la art. 24, se doteaza cu dispozitive tehnice de paza, alarmare, monitorizare, localizare si supraveghere, destinate sa asigure securitatea persoanelor insotitoare, a bunurilor, a valorilor si produselor speciale transportate, si se echipeaza cu tehnica de comunicatii radio pe frecventele aprobate conform legii.

(2) In cazul transporturilor bunurilor si valorilor constand in valori stiintifice, tehnice, de cultura si arta sau al celor cu caracter special prevazute la art. 24 alin. (2), conducatorul unitatii asigura cel putin un echipaj de insotire pentru paza si protectia bunurilor sau a valorilor respective.

(3) Transportatorii de bunuri sau valori au obligatia monitorizarii permanente a derularii transporturilor si sesizarii de urgenta a politiei in caz de pericol.

(4) Cerintele minime pe care trebuie sa le indeplineasca mijloacele de transport prevazute la art. 24 alin. (1) si (2), pentru protectia personalului insotitor si a valorilor transportate, se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

CAPITOLUL IV Sisteme tehnice de protectie si de alarmare impotriva efractiei

SECTIUNEA 1 2 Mijloace de protectie si de alarmare impotriva efractiei

Aplicare SECTIUNEA 1

Art. 27.

(1) Conducatorii unitatilor care detin bunuri, valori, suporturi de stocare a documentelor, a datelor si informatiilor cu caracter secret de stat sunt obligati sa asigure paza, mijloacele mecano-fizice de protectie si sistemele de alarmare impotriva efractiei in locurile de pastrare, depozitare si manipulare a acestora, precum si in locurile unde se desfasoara activitati care au un asemenea caracter.

(2) Proiectele sistemelor de alarmare se avizeaza de Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti ori de inspectoratul de politie judetean pe raza caruia se afla obiectivul, sub aspectul respectarii cerintelor minime de securitate impotriva efractiei.

(3) Elementele de protectie mecano-fizice incorporate imobilelor destinate pastrarii, depozitarii si manipularii bunurilor si valorilor de orice fel trebuie sa fie rezistente la efractie, corespunzator gradului de siguranta impus de caracteristicile obiectivului pazit, in conformitate cu cerintele tehnice stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(4) In sensul prezentei legi, prin elemente de protectie mecano-fizice se intelege: ziduri, plase, blindaje, case de fier, seifuri, dulapuri metalice, geamuri si folie de protectie, grilaje, usi si incuietori.

(5) In sensul prezentei legi, prin sistem de alarmare impotriva efractiei se intelege ansamblul de echipamente electronice care poate fi compus din centrala de comanda si semnalizare optica si acustica, detectoare, butoane si pedale de panica, control de acces si televiziune cu circuit inchis cu posibilitati de inregistrare si stocare a imaginilor si datelor, corespunzator gradului de siguranta impus de caracteristicile obiectivului pazit.

(6) Instalarea, modificarea, inclusiv punerea in functiune a sistemelor de alarmare impotriva efractiei se avizeaza si se controleaza potrivit prevederilor alin. (2).

(7) Proiectele sistemelor de alarmare impotriva efractiei se intocmesc in mod obligatoriu pentru obiectivele care sunt supuse avizarii politiei, iar elaborarea acestora se face cu respectarea cerintelor tehnice minime stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 28.

In proiectele de executie a constructiilor destinate producerii, pastrarii sau detinerii unor bunuri ori valori importante sau a lucrarilor de modernizare, modificare si transformare a acestora trebuie sa se prevada construirea sau introducerea mijloacelor de protectie mecano-fizice si instalarea sistemelor tehnice de paza si alarmare impotriva efractiei.

Art. 29.

Beneficiarii, conducatorii si personalul societatilor specializate in domeniul sistemelor de alarmare si al mijloacelor de protectie mecano-fizice sunt obligati sa pastreze confidentialitatea informatiilor referitoare la sistemele instalate sau avute in intretinere.

 Art. 30.

Clasificarea sistemelor de alarmare impotriva efractiei se face in raport cu importanta bunurilor si a valorilor ce urmeaza a fi aparate si cu categoria de importanta a constructiei de catre societatile de asigurare.

SECTIUNEA a 2-a 1 Licentierea societatilor specializate in sisteme de alarmare impotriva efractiei

Aplicare SECTIUNEA a 2-a

Art. 31.

(1) Persoanele fizice sau juridice pot desfasura activitati de proiectare, instalare, modificare sau intretinere a componentelor sau sistemelor de alarmare impotriva efractiei, numai pe baza licentei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Romane, prelungita la fiecare 3 ani, si cu avizul prealabil al Serviciului Roman de Informatii, eliberat in termen de 30 de zile.

(2) Persoanele fizice sau juridice prevazute la alin. (1) sunt obligate ca, in termen de 15 zile, sa comunice in scris unitatii de politie competente orice modificare intervenita in structura si organizarea activitatii pentru care a fost eliberata licenta.

(3) Conducatorii persoanelor juridice, personalul tehnic al acestora si persoanele fizice care desfasoara activitatile prevazute la alin. (1) se avizeaza de inspectoratele de politie judetene sau de Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti pe raza carora/careia societatea isi are sediul, respectiv persoana fizica, domiciliul.

(4) Persoanele licentiate sau autorizate intr-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European pot desfasura activitatile prevazute la alin. (1) si (3) dupa notificarea Inspectoratului General al Politiei Romane.

Art. 32.

(1) Societatilor specializate in domeniul sistemelor de alarmare le sunt interzise culegerea de informatii, inregistrarile audio sau video care excedeaza obiectului de activitate pentru care li s-a acordat licenta, precum si instalarea de echipamente disimulate care sa le permita executarea acestor activitati.

(2) Conducatorii societatilor specializate in proiectarea, producerea, instalarea si intretinerea sistemelor de alarmare impotriva efractiei sunt obligati sa asigure respectarea prevederilor legale si a regulamentelor proprii de organizare si functionare, aprobate cu ocazia acordarii licentei.

(3) Societatile specializate in domeniul sistemelor de alarmare se pot asocia cu societati sau firme de profil straine, cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.

SECTIUNEA a 3-a 1 Dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare

Aplicare SECTIUNEA a 3-a

Art. 33.

(1) Unitatile de jandarmi, politistii locali, societatile specializate de paza si protectie, precum si cele din domeniul sistemelor de alarmare impotriva efractiei pot infiinta dispecerate de zona care sa monitorizeze si sa transmita alarmele de la sistemele electronice conectate la echipajele de interventie.

(2) Infiintarea dispeceratelor de zona, potrivit alin. (1), se face numai dupa avizarea regulamentului de organizare si functionare de catre Inspectoratul General al Politiei Romane. Fac exceptie unitatile de jandarmi, pentru dispeceratele proprii.

(3) Plata serviciilor de monitorizare prin dispecerat a sistemului de alarmare local se face pe baza contractelor incheiate cu beneficiarii acestora.

(4) Interventia echipajelor mobile in cazul receptarii semnalelor de alarma de la abonatii conectati se va realiza cu personal calificat din cadrul jandarmeriei, al politistilor locali ori al societatilor specializate de paza si protectie.

(5) In situatiile in care interventia este confirmata si fortele proprii sunt depasite de amploarea evenimentelor, prin dispecerat se anunta unitatea de politie competenta, in vederea prinderii infractorilor si a cercetarii locului faptei. In celelalte cazuri, dupa prinderea infractorilor, acestia vor fi predati de indata unitatilor de politie competente teritorial.

(6) Mentionarea in planul de paza a faptului ca obiectivul este asigurat prin conectarea sistemului de alarma la un dispecerat de monitorizare si transmitere a semnalelor de alarma este obligatorie.